Privatumo politika

Dėkojame, kad lankotės ir naudojatės facemode.eu teikiamomis paslaugomis.

Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus naudojantis uždarosios akcinės bendrovės „ Kultas“ (facemode) interneto svetaine https://www.facemode.eu (toliau – Interneto svetainė).

Ši privatumo politika paaiškina kokią, kam ir kodėl mes renkame informaciją, kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat, rasite išsamią informaciją kur Jūsų pateikta informacija yra naudojama. Mums duomenų apsauga yra svarbi, todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

Savo paslaugas per interneto svetainę https://facemode.eu teikiame asmenims, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. 

PAGRINDAI

 1. Sąvokos

Pateiktos sąvokos leis Jums lengviau ir paprasčiau suprasti šią privatumo politiką. Sakydami „mes“, „mūsų“, „facemode.eu“, „internetinis puslapis“, kalbame apie uždarąją akcinę bendrovę „Kultas“ (Dubravų g. 18, Šlienava , Kauno r., LT- 53145, Įmonės kodas: 300553502, PVM kodas: LT100002605518.)

Sakydami „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Klientas“, „vartotojas“, „lankytojas“ kalbame apie registruotą mūsų internetinio puslapio naudotoją arba mūsų internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai yra užsiregistravęs. 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis. 

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu mūsų siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio facemode.eu  gauna ir tvarko asmens duomenis.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip  pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Specialiųjų kategorijų asmens duomenys – duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, pagal kuriuos galima nustatyti fizinio asmens tapatybę.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. 

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Kultas“, registracijos adresas: Dubravų g. 18, Šlienava, Kauno r., LT- 53145, Įmonės kodas: 300553502, PVM kodas: LT100002605518.

Trečiasis asmuo/šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Ši privatumo politika taikoma taikoma facemode.eu Teikdami paslaugas ir kaip apibūdinta išsamiau toliau pateiktoje informacijoje, mes galime rinkti asmeninę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankytoją. 

 1. Sąlygos ir pakeitimai

Elektroninės ar kitokios šios privatumo politikos kopijos yra laikomos tikros, galiojančios, išsamios, autentiškos ir vykdytinos šios Privatumo Politikos kopijos, galiojusios atitinkamai ta data, kuria lankėtės mūsų internetinėje svetainėje.

Mes galime pakeisti šią privatumo politiką, šio puslapio apačioje nurodome pateiktos informacijos atnaujinimo datą. Visi pakeitimai įsigalioja iškarto nuo jų paskelbimo dienos ir apie juos mes informuojame Jus šioje interneto svetainėje ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, be to, raginame Jus pačius kartas nuo karto patikrinti Privatumo Politikos pakeitimus, o Jūsų tolimesnį naudojimąsi mūsų interneto svetaine laikysime kaip sutikimą su mūsų Privatumo politika. 

 1. Klausimai ir kiti interesai

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

Uždaroji akcinė bendrovė „Kultas“,  Įmonės kodas: 300553502, Registracijos adresas: Dubravų g. 18, Šlienava, Kauno r., LT- 53145.
El. paštas: hello@facemode.eu
Telefonas: +370 61479810

JŪSŲ INFORMACIJA

 1. Kokius duomenis mes renkame ir kokiais teisiniais pagrindais?
 • Informacija, kurią pateikiate savo noru: kai užsiregistruojate mūsų svetainėje tiesiogiai arba pasinaudojant trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Google ir pan.), atsiunčiate mums elektroninį laišką, susisiekite su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl parduodamų produktų ir/ar teikiamų paslaugų, užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojate komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė,  elektroninio pašto adresas.
 • Informacija, kurią renkame automatiškai: kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba. Apie mūsų naudojamus slapukus ir kitas technologijas plačiau galite sužinoti Slapukų politikoje.
 • Informaciją, kurią gauname, kai Jūs pasinaudojate mūsų paslaugomis: atlikdami užsakymą internetinėje svetainėje, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pristatymo adresą, bankinio pavedimo informaciją pirkimo operacijas (pirkimo bei pristatymo data, laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos, suteiktos nuolaidos, mokėjimų už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija), apmokėjimo dokumentai, informaciją apie grąžinimus. Pateikdami užsakymą Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti Asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateiktus Jūsų duomenis.  
 • Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas informacijos apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokio technologijos kaip slapukai, pikseliai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo internetinėje svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint Jums parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram) parodyti specializuotus pasiūlymus Jums.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Politikoje nurodytais tikslais šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas su šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
 • Mūsų teisėtas interesas;
 • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

 1. Kur mes naudojame jūsų duomenis (tikslai)?
 • Pardavimo sutarties su Jumis vykdymui: atlikus užsakymą arba pasinaudojus teikiamomis paslaugomis.
 • Sisteminių laiškų siuntimui: laiškai susiję su Jūsų užsakymu, privatumo politikos pakeitimą, informacija susijusia su elektroninės svetainės veikla, sisteminiai laiškai, susiję su vartotojo paskyra, atnaujinimus ir kita ne reklaminė informacija.
 • Komunikacijai su Jumis apie Jūsų paskyrą, užsakymus ir teikti klientų aptarnavimo paslaugai.
 • Apsaugoti Jūsų ir mūsų bei trečiųjų šalių teises ir privatumą.
 • Jūsų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų administravimui.
 • Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus: teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms kurioms privalome perduoti duomenis vadovaudamiesi teisėtais LR įstatymais.
 • Teikti Jums automatinius, specialializuotus pasiūlymus ir naujienas pagal Jūsų interesus, peržiūrėtus produktus ir naršymo istoriją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais: jeigu savanoriškai pateikiate savo elektroninį paštą užsiprenumeruodami naujienlaiškį, mes įtraukiame Jus į savo duomenų bazę ir nurodytu elektroniniu paštu kelis kartus per mėnesį siunčiame Jums specialius pasiūlymus, akcijas, naujienas ir kitą, mūsų manymu, naudingą informaciją. Taip pat, turėdami Jūsų elektroninį paštą savo duomenų bazėje, jei esate registruotas vartotojas ar darydami užsakymą jį įvedėte, tačiau užsakymo neatlikote iki galo, mes Jums galime atsiųsti vienkartinį priminimą apie Jūsų paliktą krepšelį. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. 
 • Trečiųjų šalių paslaugų tiekimui: norint pristatyti Jums užsakytas prekes, mes naudojame trečiųjų šalių paslaugas pagal Jūsų pristatymo būdo pasirinkimą, todėl Jūsų pateiktus pristatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefonas, pateikiame atitinkamai įmonei, kuri naudoja Jūsų duomenis pagal jų privatumo politiką. Prenumeruodami naujienlaiškį Jūsų elektroninis paštas perduodamas naujienlaiškių siuntimo paslaugos tiekėjui. Jūsų bankinė informacija, pinigų pavedimai ir kita atsiskaitymo informacija ir perduodama naudojantis trečiųjų šalių paslauga, išskyrus tuos atvejus, kai pavedimą atliekate patys, prisijungę prie savo banko. Su kiekvienos įmonės, kuriai perduodame tam tikrus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų privatumo politiką galite susipažinti jų internetiniame puslapyje.

 1. Kiek saugome Jūsų duomenis? 

Mes saugome Jūsų Asmens duomenis, ne ilgiau nei būtina konkretiems tikslams pasiekti ir kiek to reikalauja teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, per internetinę svetainę Jūsų pateikti Asmens duomenis saugomi:

 • tiesioginės rinkodaros tikslais 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo arba iki sutikimo atšaukimo dienos, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;
 • užklausas elektroniniu paštu -  6 mėnesius po užklausos išsprendimo;
 • skundus – 12 mėnesių;
 • Facebook, Instagram asmenines žinutes – 6 mėnesius;
 • kitais atvejais (kai asmens duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose) Asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinės korespondencijos su Jumis dienos.. 

Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

- rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 1. Jūsų teisės:
 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis
 • Teisė reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius duomenis
 • Teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)
 • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys
 • Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g.17, LT-10312, Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą žemiau šiame punkte nurodytais būdais.

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo bei visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, kreipkitės raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu hello@facemode.eu.

8.     Vieša informacija ir trečiųjų šalių tinklapiai/programėlės

 • Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Mūsų internetiniame puslapyje yra integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotų jų teikiamos paslaugos. Taip pat, mes vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informaciją naudojantis bet kuria platforma, tai darote savo pačių rizika be lūkesčių į privatumą. Mes negalime kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika. 
 • Nuorodos į trečiųjų šalių platformas. Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką. 

 1. Konkursai, žaidimai ir apklausos

Mes kartais organizuojame konkursus, žaidimus, apklausas ar kitas reklamas mūsų internetinėje svetainėje arba naudodamiesi socialinius tinklus (bendrai – „konkursai“). Dalyvavimas mūsų rengiamuose konkursuose yra visiškai savanoriškas. Mes galime paprašyti jūsų asmeninės informacijos, tokios kaip vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba kitokių detalių. Šią informaciją naudojame konkurso administravimui. Mes taip pat galime, išskyrus atvejus, kai tai draudžia konkurso taisyklės arba įstatymai, naudoti pateiktą informaciją komunikacijai, su Jumis arba su Jūsų pasiūlytais žmonėmis, apie mūsų teikiamas paslaugas. Mes galime dalintis šia informacija su mūsų paslaugų tiekėjais atsižvelgiant į šios Privatumo Politikos taisykles. 

10.  Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Mes Jūsų duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

11.  Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password